مجله ساج دریل

مجله ساج دریل محلی برای اشتراک اطلاعات دانش فنی و اخبار مرتبط با حوزه حفاری، کرگیری و نمونه برداری از سنگ در معادن می باشد