تجهیزات سفارشی

امکان تامین و تولید قطعات، تامین و تجهیزات سفارشی بر حسب نیاز مشتریان امکانپذیر بوده و این اطمینان به شما داده میشود که در این راه، نهایت تلاشمان را به کار خواهیم بست.

به عنوان مثال قطر استاندارد تجهیزات دستگاههای قابل حمل ۴۲ میلیمتر میباشد که بر حسب نیاز کاری مشتریان امکان ارائه تجهیزات و لوازم با قطر کوچک و یا بزرگتر امکان پذیر میباشد.