تست کیفیت

از اولویت های انکار ناپذیر این مجموعه مبحث کنترل کیفی است که قبل از تحویل دستگاه به مشتریان کارشناس این امر دستگاه و لوازم مربوطه را مطابق شاخص های معین و از جمیع جهات مورد کنترل و ارزیابی قرار می دهند تا شما با اطمینان از دستگاه بهره برداری نمایید.